01

Modernizacja kotła WR-5 Nr 1


Zadanie pn. "Modernizacja kotła WR-5 Nr 1 z zastosowaniem technologii ścian szczelnych zainstalowanego w kotłowni rejonowej w Łukowie" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wartość zadania: 2 100 000,00 zł

Wysokość pożyczki z WFOSiGW w Lublinie: 1 470 000,00 zł

Okres realizacji: 2012 rok

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

  1. modernizację kotła WR-5 Nr 1 poprzez zastosowanie ścian szczelnych w komorze paleniskowej oraz drugim ciągu konwekcyjnym, przez co została zwiększona wydajność znamionowa kotła do 8,0 MW i jego maksymalna moc trwała do 10 MW, przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości emisji zanieczyszczeń w spalinach wylotowych kotła.
  2. modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania kotła WR-5 Nr 1.

Realizacja zadania wpłynęła znacząco na poprawę stanu środowiska poprzez poprawę jakości powietrza i ograniczenia wpływu na środowisko z energetycznego spalania paliw, dla wytwarzania ciepła na potrzeby bytowe mieszkańców miasta Łuków. W wyniku realizacji projektu zmniejszono zużycie węgla kamiennego i zredukowano emisję do atmosfery pyłów, gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowych z energetycznego spalania węgla kamiennego.