01

Modernizacja kotła WR-5 Nr 2


Zadanie pn. "Modernizacja kotła WR-5 Nr 2 z zastosowaniem technologii ścian szczelnych, zainstalowanego w kotłowni rejonowej przy ul. Świderskiej 42 w Łukowie" o mocy nominalnej 8 MW dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wartość zadania: 2 490 000,00 zł

Wysokość pożyczki z WFOSiGW w Lublinie: 1 950 000,00 zł

Okres realizacji: 2015 rok

Zadanie inwestycyjne obejmowało: 

  1. modernizację kotła WR-5 NR 2 poprzez zastosowanie ścian szczelnych w komorze paleniskowej oraz drugim ciągu konwekcyjnym, przez co została zwiększona wydajność znamionowa kotła do 8,0 MW i jego maksymalna moc trwała do 10 MW, przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości emisji zanieczyszczeń w spalinach wylotowych kotła;
  2. modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania kotła, wraz z dostosowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania mocą chwilową kotłowni rejonowej;
  3. zainstalowany multicyklon ogranicza wielkość emisji  zanieczyszczeń w spalinach wylotowych kotła - sprawność odpylania 98%;
  4. przebudowę instalacji technologicznej kotłowni rejonowej.

Realizacja zadania wpłynęła znacząco na poprawę stanu środowiska poprzez poprawę jakości powietrza i ograniczenia wpływu na środowisko z energetycznego spalania paliw, dla wytwarzania ciepła na potrzeby bytowe mieszkańców miasta Łuków. W wyniku realizacji projektu zmniejszono zużycie węgla kamiennego i zredukowano emisję do atmosfery pyłów, gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowych z energetycznego spalania węgla kamiennego.