01

Modernizacja kotła WR-5 Nr 3


Zadanie pn. "Modernizacja kotła WR-5 Nr 3 w technologii ścian szczelnych o mocy nominalnej 8 MW, z odpylaniem poniżej 100 mg/m3" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wartość zadania: 2 250 000,00 zł

Wysokość pożyczki z WFOSiGW w Lublinie: 1 575 000,00 zł

Okres realizacji: 2011 rok

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

  1. modernizację kotła WR-5 NR 3 poprzez zastosowanie ścian szczelnych w komorze paleniskowej oraz drugim ciągu konwekcyjnym, przez co została zwiększona wydajność znamionowa kotła do 8,0 MW i jego maksymalna moc trwała do 10 MW, przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości emisji zanieczyszczeń w spalinach wylotowych kotła;
  2. modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania kotła, wraz z dostosowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania mocą chwilową kotłowni rejonowej;
  3. przebudowę instalacji technologicznej kotłowni rejonowej.

Realizacja zadania wpłynęła znacząco na poprawę stanu środowiska poprzez poprawę jakości powietrza i ograniczenia wpływu na środowisko z energetycznego spalania paliw, dla wytwarzania ciepła na potrzeby bytowe mieszkańców miasta Łuków. W wyniku realizacji projektu zmniejszono zużycie węgla kamiennego i zredukowano emisję do atmosfery pyłów, gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowych z energetycznego spalania węgla kamiennego.